Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy.

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu Zdravie a Relax, s.r.o., Drobného 13, 841 01 Bratislava. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašle kupujúci oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Kupujúcim uskutočnené platby budú vrátené bez zbytočného odkladu. Najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, pokiaľ výslovne a písomne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení hodnoverného dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar môže kupujúci vrátiť i osobne na adrese predávajúceho po dohovorení si termínu prevzatia alebo zaslať poštou (predávajúci odporúča tovar poistiť). Nie je možné poslať tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Tovar kupujúci zašle najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Predávajúci upozorňuje, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá kupujúci za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností, funkčnosti tovaru.

Príloha:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy – formulár