Obchodné podmienky – Zdravie a Relax, s.r.o.

Názov spoločnosti: Zdravie a Relax, s.r.o.
Ulica a číslo: Drobného 13
Mesto a PSČ: Bratislava, 84101
Štát: Slovensko
IČO: 46680764
DIČ: 2023537021
IČ DPH: SK2023537021
e-mail: info@zdraviearelax.eu

Zodpovedná osoba a kontakt

Ferdinand Hrabal, tel.: +421905458732, e-mail: info@zdraviearelax.eu

Obchodné podmienky v texte v skratke OP

1) O registrácii a ochrane osobných údajov

Spoločnosť Zdravie a Relax, s.r.o. (ďalej len predávajúci) vyhlasuje, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe a nebudú zneužité.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

Súčasne zákazník (ďalej len kupujúci) odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, v prípade firemných údajov IČO, DIČ, IČ DPH. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu a to poštou, telefonicky alebo elektronicky. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom a samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, je nedostupný z dôvodu vypredania, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru, alebo tovar nie je v požadovanom množstve. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. Predávajúci má právo odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, ktorý v minulosti neprevzal alebo odmietol prevziať objednaný tovar.

Všetky objednávky prijaté a potvrdené týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí, potvrdení a odoslaní objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom.

Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k dodaniu tovaru.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.

3) Storno objednávky

Ak kupujúci vykoná storno objednávky pred expedíciou tovaru alebo pri tovare na objednávku pred začatím jeho prípravy alebo výroby, predávajúci považuje objednávku za zrušenú. Stornovať objednávku môže kupujúci e-mailom, prípadne telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a číslo objednávky.

4) Druhy dopravy

Osobný odber – výživových doplnkov

Pri objednávke tovaru v hodnote do 16.00 € (vrátane) predávajúci účtuje manipulačný poplatok 1.30 €, od 16.01 € poplatok neúčtuje.
Objednaný tovar je možné si osobne prevziať na odbernom mieste predávajúceho. Objednaný tovar bude uložený na odbernom mieste po dobu 1 týždňa.
Presný čas, od kedy si kupujúci môže produkty prevziať, oznámi predávajúci e-mailom, prípadne SMS. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, bude predávajúci kupujúceho informovať o iných možnostiach vybavenia objednávky. Objednávky je možné vyzdvihovať v pracovnom čase odberného miesta (viď tu).

Pri niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkoch môže byť cena manipulačného poplatku zvýšená. O tejto skutočnosti bude kupujúci vopred informovaný.

Tovar doručovaný Packetou, Zmluvnou kurierskou službou alebo Slovenskou poštou

Výška poštovného je uvedená priamo v objednávke kupujúceho a zobrazuje sa ihneď po výbere spôsobu dopravy.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby.

Pri niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkoch môže byť cena prepravy zvýšená.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený alebo ak je porušená ochranná páska, kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

Zásielka je doručená za podmienok stanovených Packetou, Kurierskou službou alebo Slovenskou poštou.

Tovar doručovaný zákazníkovi na základe individuálneho dohovoru

Je možný len na základe dohovoru a to len pri produktoch s nadmernou hmotnosťou, nadrozmerných produktoch alebo neskladných produktoch. Cena dopravného je stanovená individuálne.

5) Záruka

Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade (blok z registračnej pokladne, faktúra). V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

Na tovar predávajúci poskytuje záručnú dobu danú zákonom alebo expiráciou tovaru a v prípade potravín a výživových doplnkov obmedzenú dobou trvanlivosti.

6) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

7) Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci písomne kontaktuje predávajúceho a uvedie, že odstupuje od zmluvy. Je povinný uviesť číslo objednávky a dátum nákupu a po vrátení tovaru späť na adresu predávajúceho mu budú peniaze vrátené na účet (najneskôr do 14 dní), z ktorého bola platba uskutočnená, ak si kupujúci nebude výslovne priať vrátiť peniaze na iný účet (zmena účtu musí byť oznámená len písomnou formou). Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti po vrátení tovaru predávajúcemu. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14-dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia tovaru, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia kupujúcemu. K vrátenému tovaru musí byť doložený doklad o zakúpení.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo poškodený), stráca kupujúci možnosť odstúpiť od zmluvy.

Od kúpnej ceny, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, si môže predávajúci odpočítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a formulár na Odstúpenie od kúpnej zmluvy je zasielaný v potvrdzujúcom e-maily o prijatí objednávky.

8) Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúci nemá v prípade zmlúv:

– na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

– na predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo tovar ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov. Ich následná reklamácia a žiadosť o vrátenie peňažných prostriedkov je vylúčená,

– na dodávku tovaru pripravovaného, upraveného alebo vyrobeného podľa priania kupujúceho, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

– tovaru na objednávku.

9) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov, čím môže dôjsť k zmene poštovného. Kupujúci bude ešte pred odoslaním zásielky informovaný o potrebnej zmene a bude požadovaný jeho súhlas na odoslanie.

Všetky zásielky predávajúci sleduje až do ich doručenia, snaží sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Zobrazenie tovaru na ľubovoľnej internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je len ilustračné.

Zasielané produkty – výživové doplnky, potraviny a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Kupujúci je povinný pripraviť zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý bude kupujúci zasielať späť na adresu predávajúceho, zašle podľa popisu nižšie ním zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ju kupujúci prevzal pri dodávke. K tovaru je potrebné priložiť doklad o kúpe. Vždy treba použiť taký obal, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov a tovaru. Tovar nemôže byť zaslaný ako dobierka, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby tovar poistil. Peniaze budú kupujúcemu vrátené na bankový účet (je potrebné ho uviesť) a to zvyčajne do 14 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o manipulačné poplatky (neplatí pre reklamácie!).

10) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady možno vybrať pri objednávke v spôsobe dopravy a platby.

Platba vopred – tovar predávajúci zvyčajne distribuuje najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho, toto neplatí pre produkty na objednávku. Ak nedôjde k pripísaniu sumy zo strany kupujúceho na účet predávajúceho do 14 dní, je objednávka považovaná ako odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho.

Online platba – Online platby pre nás zabezpečuje platobná brána Comgate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované. Ďalšie informácie na www.comgate.sk

Produkty zasielané na dobierku predávajúci zvyčajne distribuuje najneskôr do 7 pracovných dní od prijatia objednávky, toto neplatí pre produkty na objednávku. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru zo strany kupujúceho v odbernej lehote, je objednávka považovaná ako odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho.

Osobný odber – za tovar sa platí v hotovosti pri osobnom odbere. Nie je možná platba kartou.

11) Reklamácie

V prípade, že zaslaný tovar je poškodený alebo nefunkčný, postupuje sa podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 7. Obchodných podmienok.

Povinnosťou kupujúceho je kontrola prijatej zásielky, obalu tovaru a aj samotného tovaru ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho, napríklad poštový doručovateľ, kuriér. Pokiaľ bude zistená vada tovaru zapríčinená prepravou, je potrebné vyhotovenie záznamu o povahe a rozsahu vady tovaru.

12) Reklamačný poriadok

Tovar, na ktorý sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musí byť odovzdaný na posúdenie ihneď po zistení závady, musí byť čistý a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie kupujúci postupuje podľa popisu: zašle výrobok na adresu – Zdravie a Relax, s.r.o., Drobného 13, 84101 Bratislava – neplatí pre tricykle.

V prípade reklamácie tricykla kupujúci priamo kontaktuje výrobcu – dodávateľa a postupuje podľa jeho pokynov.

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ju kupujúci prevzal pri dodávke. K tovaru je potrebné priložiť doklad o kúpe. Vždy treba použiť taký obal, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov a tovaru. Tovar nemôže byť zaslaný ako dobierka, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby tovar poistil. Ihneď po obdržaní tovaru vystaví predávajúci reklamačný protokol. Chybný alebo poškodený tovar bude opravený alebo vymenený, alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré kupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad doklad o kúpe, záručný list a iné.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce nesprávnou prevádzkou produktov, neodborným používaním, nesprávnym užívaním produktov, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou alebo nesprávnym uskladnením. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky bude kupujúci informovaný o expedícii balíka.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými – reklamačnými podmienkami sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb, Obchodného zákonníka 513/1991 Zb., zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Obchodné podmienky sú platné odo dňa zverejnenia až do odvolania.

Informácie pre kupujúcich:

v prípade zmeny obchodných podmienok sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti pri nákupe.

Nakoľko sa jedná o novospustený e-shop, za prípadné nezrovnalosti sa Vám vopred ospravedlňujeme. O ich odstránení Vás budeme informovať.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš internetový obchod Pomôž si – obchodné podmienky

Prílohy:

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy – formulár

Ochrana osobných údajov