Ochrana osobných údajov

 

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo.

Vaše osobné údaje sú uložené v dôkladne zabezpečenom informačnom systéme.

Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi z našej strany sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazané mlčanlivosťou.

Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali.

Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie Vášho konta a histórie našej e-mailovej komunikácie a to e-mailom alebo písomne.

 

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky https://www.pomozsi.eu

Zdravie a Relax, s.r.o.

Drobného 13, 84101 Bratislava

info@zdraviearelax.eu

IČO: 46680764

DIČ: 2023537021

IČ DPH: SK2023537021

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 82078/B

 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 • Účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy.
 • Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov.
 • Účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to objednávkovým alebo rezervačným systémom, prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.
 • Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie daňových dokladov.

 

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov a údajov na doručenie.
 • Kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom) .
 • Údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia a fakturácie, prípadne telefónne číslo.

 

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva.
 • Prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

 

V.

Doba uloženia osobných údajov

Doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov. Táto povinnosť ale neplatí pre údaje, ktoré je prevádzkovateľ podľa platných zákonov povinný uchovávať.

 

VI.

Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje.

 

VII.

Ďalší príjemcovia osobných údajov 

 • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy: Rozvaha, s.r.o. – spracovanie účtovníctva, SuperFaktúra, s.r.o. – vystavovanie faktúr, Websupport, s.r.o. – správca serverov.
 • Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté i 3. osobám pre účely stanovené zákonom.

 

VIII.

Podmienky spracúvania 

 • Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré môžu narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ .

 

IX.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje. V opačnom prípade, uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov zodpovedá za prípadné škody.

 

X.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti za podmienok stanovených zákonom od prevádzkovateľa vyžadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov daný prevádzkovateľovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať emailom na adresu info@zdraviearelax.eu.
 • Ak by sa dotknutá osoba domnieval(a), že spracovaním osobných údajov bol porušený alebo je porušovaný zákon, má okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.